Basic
50 Triệu
Trọn gói
 • Website main lưu trữ bài viết : 1
 • Website social post bài viết tại website main theo lịch trình : 1
 • Build links vệ tinh web 2.0 : 10 link / ngày
 • Members post bài cho website social : 2
 • Số lượng tương tác : 200 post / ngày
Intermediate
100 Triệu
Trọn gói
 • Website main lưu trữ bài viết : 1
 • Website social post bài viết tại website main theo lịch trình : 2
 • Build links vệ tinh web 2.0 : 10 link / ngày
 • Members post bài cho website social : 6
 • Số lượng tương tác : 600 post / ngày
Advanced
200 Triệu
Trọn gói
 • Website main lưu trữ bài viết : 2
 • Website social post bài viết tại website main theo lịch trình : 4
 • Build links vệ tinh web 2.0 : 10 link / ngày
 • Members post bài cho website social : 10
 • Số lượng tương tác : 2000 post / ngày