Dịch vụ kế toán thuế

Dịch vụ kế toán thuế

Friday, 11 September 2020 14:51

Gia công chuyển tiếp

Gia công chuyển tiếp.

I/ Thế nào là gia công chuyển tiếp?

a. Sản phẩm gia công của hợp đồng gia công này được sử dụng làm nguyên liệu gia công cho hợp đồng gia công khác tại Việt Nam.

I/ Giá tính thuế:

Theo điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn Cách xác định giá tính thuế GTGT cụ thể từng trường hợp như sau:

1. Thuế nhập khẩu: giá nhập khẩu x thuế suất.

Wednesday, 09 September 2020 14:57

Mặt hàng chịu thuế suất 5%

Căn cứ Theo điều 10 văn bản hợp nhất số 67/VBHN-BTC của Bộ Tài chính : Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

Ngày ban hành: 19/12/2019.

Wednesday, 09 September 2020 14:56

Đối tượng chịu thuế gtgt 0% mới nhất

Đối tượng chịu thuế gtgt 0% mới nhất

Theo Điều 9 Thông tư 219 BTC (đã được cập nhật, sửa đổi, bổ sung theo Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC và Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC) quy định đối tượng áp dụng thuế suất GTGT 0%:

1. Thuế suất 0% áp dụng đối với:

Monday, 31 August 2020 14:42

Đối tượng không chịu thuế gtgt

Thursday, 27 August 2020 10:20

Hibay

Thursday, 27 August 2020 10:19

Dịch vụ kế toán trọn gói